Kategória: Anyák és a szervezés

Jó tudni - Szocpol és félszocpol

Minden amit tudni lehet és kell a szocpolról!
Mivel nálunk is aktuális lenne, egy kicsit utána olvastam, hát szerintem nagyon kevesek jutnak hozzá ehhez a támogatáshoz. Mi több szempontból is megbuktunk, de talán másnak segítségére lesz ez a kis összefoglaló.


SZOCPOL

Ki veheti igénybe, mely családtagok után?

Az általános feltételek meglétén túl lényeges előírás, hogy a szocpol az építtető (vásárló) által eltartott, vele közös háztartásban élő és a felépített vagy megvásárolt lakásba is együtt költöző gyermekek és egyéb eltartott családtagok után vehető igénybe. Főszabályként nem feltétel viszont az, hogy házaspár legyen a kedvezmény jogosultja (egyedülállók vagy élettársi kapcsolatban élők is igénybe vehetik), és az sem, hogy a támogatás felvétele hitelfelvétellel párosuljon
Nagyon fontos, hogy a kedvezményt ugyanazon gyermek vagy más eltartott családtag után csak egy alkalommal lehet igénybe venni!

A támogatást igénylőnek, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjainak nem lehet:

másik lakástulajdona (lakástulajdonnak minősül a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi (fennmaradási) engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is),
állandó lakáshasználati joga,
önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya
Lakásvásárlás esetén a szocpol akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (vagyis nem házastársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülője, valamint testvére) és nem élettársa .
Akinek van lakása, annak azt előbb el kell adnia ahhoz, hogy új lakásának magvásárlásához vagy építéséhez támogatást vehessen igénybe. Azonban szocpol igénybevételénél nem minősül lakástulajdonnak - vagyis a támogatás akkor is igényelhető -, ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának

együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy engedélyezte, vagy
a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik
A szocpol összege:
(új lakás vagy családi ház vásárlása, építése estén)

az első gyermek után 900 ezer forint
a második gyermek után 1,5 millió forint
a harmadik gyermek után 1,4 millió forint,
a negyedik gyermek után 800 ezer forint,
minden további gyermek esetében 200 ezer forint,más eltartott családtagok után személyenként 30 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy például egy kétgyermekes család esetében a szocpol összesen 2 400 000 forint, három gyermek után pedig 3 800 000 forint.


A saját erő felhasználása

A támogatás igénylője a rendelkezésére álló anyagi eszközöket - azaz a saját erőt - teljes egészében az építési költség, illetve a vételár kiegyenlítésére köteles felhasználni. A lakás terheinek kiegyenlítése - pl. hitel, önkormányzati támogatás visszafizetése - után fennmaradó teljes eladási árat fel kell használnia a vásárláshoz, illetve építéshez. A hitelintézetek addig nem is folyósítják a támogatást, amíg a jogosult el nem adja meglévő lakástulajdonát. Ezért célszerű olyan adásvételi szerződést kötni, amelyben az eladók használati jogukat bizonyos ideig fenntartják.
Saját erőként veszik figyelembe a támogatási szerződés (kölcsönszerződés) megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakás eladási árát is, csökkentve az azt terhelő és visszafizetett önkormányzati és munkáltatói támogatás, valamint a kiegyenlített lakáshitel összegével.
A méltányolható lakásigény
Fontos tudni, hogy csak a saját méltányolható lakásigény kielégítéséhez igényelhető támogatás . A lakásigény akkor méltányolható, ha

az egy főre jutó lakószobák száma megfelel a jogszabályi előírásoknak, és a telekárat nem tartalmazó építési költség, illetve vételi ár nem haladja meg az ugyanolyan szobaszámú lakásoknak a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által a Magyar Közlönyben közzétett építési átlagköltségét .


Megelőlegező kölcsön

A 40. életév alatti fiatal házaspárok a szocpol összegének kölcsönként történő megelőlegezését is kérhetik! A kedvezményre jogosító egyéb feltételek teljesítése esetében a gyermektelen fiatal házaspár két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén hitelintézet útján - a hitelintézet által megfelelőnek minősített ingatlanfedezet biztosítása esetén - jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére (megelőlegező kölcsön) .
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő, egyben a megelőlegezés időtartama:

egy gyermek esetén négy év,
két gyermek esetében nyolc év. A gyermek(ek) vállalt határidőig történő igazolt megszületése esetén a megelőlegező kölcsönnek a kedvezmény összegével megegyező részét az állam a hitelintézet részére közvetlenül megfizeti (ezzel az igénylő házaspár a kedvezményt igénybe vevőnek minősül). A vállalt gyermek(ek) megszületéséig, de legfeljebb az erre vonatkozó határidő lejártáig az igénylő házaspárt a megelőlegező kölcsönre vonatkozó szerződés alapján fizetési kötelezettség - kivéve az igénylő házaspár által kezdeményezett szerződésmódosítással összefüggő költségeket - nem terheli.


A gyermekvállalás teljesítése megelőlegező kölcsön esetén

A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani (az igénylő házaspár köteles a használatbavételi engedélyt annak kiadását követő 15 napon belül a folyósító hitelintézetnek bemutatni). A gyermekvállalásra vonatkozó határidőt a terhesség időszakára egyszer meg lehet hosszabbítani, ha az igénylő házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejártáig a folyósító hitelintézetnek igazolja.
A jogszabály a gyermekvállalás teljesítéseként ismeri el az építtető, a vásárló örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét is (gyermekvállalás teljesítését 60 napon belül be kell jelenteni a hitelintézetnek).Mi történik, ha nem születik meg a vállalt gyermek?

Amennyiben az igénylő házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső részét köteles - a gyermekvállalási határidő leteltét követő hónap első napjától kezdődően, a futamidő végéig - a hitelintézet részére visszafizetni.
Az igénylő házaspár köteles az állam részére - a folyósító hitelintézet útján - részletekben megfizetni a megelőlegező kölcsön meg nem született gyermekre eső összege után az állam által a megelőlegezés időtartama alatt a hitelintézet számára korábban megfizetett teljes összegnek a kiegészítő kamattámogatással csökkentett részét.
Nem kell a visszafizetni a megelőlegező kölcsön összegét, ha a gyermek azért nem születik meg, mert

a házastársak egyike elhunyt, vagy
a gyermek megszületését a házastársak egyikének legalább 67%-os mértékű megrokkanása következtében nem vállalták, vagy
a gyermek a terhesség 26. betöltött hetét követően halva születik
és a kölcsöntartozás kiegyenlítésére megállapodás még nem jött létre.
A visszafizetés elengedésére vonatkozó kérelmet a megelőlegezésről szóló szerződésben vállalt határidő leteltét követő 60. napig lehet benyújtani.


A jogszabály szerint méltányolható lakószobaszám:

egy-két személyre legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
három személyre másfél - három és fél lakószoba,
négy személyre kettő-négy lakószoba,
több személyre személyenként fél lakószobával több; három vagy több gyermeket nevelő családnál a felső határ minden további személyre vonatkozóan egy szobával több
Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény felső határának meghatározásánál még legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni (így az egy főre eső, megengedett lakószobaszám nő). Az a házaspár minősül fiatalnak, amelyikben a házastársak közül egyik sem töltötte be a 40. életévét a kölcsön-(adásvételi) szerződés megkötésének időpontjáig.
A szobaméretek meghatározása:
félszoba a 6 és 12 m2 közötti alapterületű lakószoba,
lakószoba a 12 m2 és 30 m2 közötti szoba (amennyiben ennél nagyobb, akkor két szobaként veszik figyelembe),
amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy két szobaként kell figyelembe venni


Az igénylés határideje

A szocpolra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását - a megelőlegező kölcsön kivételével - lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés, bővítés, valamint korszerűsítés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt - ha ilyen engedély beszerzése nem kötelező, akkor a hitelcél megvalósulását megelőzően - kell kérni a hitelintézettől. Ha a kérelmező eddig az időpontig nem kért szocpolt, később erre már nincs lehetőségeÚjabb gyermek születése

Az igénylési határidő alól kivételt jelent, ha a kölcsönszerződés megkötését követően a kérelmezőnek újabb gyermeke születik (csak azok esetében, akik egyébként határidőben igényeltek szocpolt). A kölcsönszerződés időpontjában hatályos jogszabályi feltételeket teljesítő adóst - az akkori mértékű kedvezmény - a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti (számításba véve a születés időpontjában meglévő gyermekeiket és személyi feltételeiket).
Korlátozást jelent, hogy amennyiben a támogatásra jogosult adós a kedvezményt a lakásra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120. nap, vagy építés esetén a használatbavételi engedély kiadása után igényli, akkor a kedvezményt csak új lakás felépítésére vagy vásárlására nyújtott, és a születés időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használhatja fel. A jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása, illetve a kiegészítő kamattámogatás esetében a gyermek születésének időpontjáig esedékessé vált és az adós terhére elszámolt szerződéses kamatoknak a kedvezményre jutó összegét is jóvá kell írni. Amennyiben az újabb gyermek megszületésére és az igénylésre az adásvételi szerződés aláírását követő 120 napon belül vagy - építés esetén - a használatbavételi engedély kiadása előtt kerül sor, az adós a kedvezmény összegét akár az építési költség (vételár) megfizetésére is felhasználhatja.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

FÉLSZOCPOL

Mire használható fel a félszocpol?

A félszocpolt lakásbővítéshez, és - szűk személyi körben, szigorú feltételek mellett - használt lakás vásárlásához lehet felhasználni.
Olyan lakásbővítéshez használható fel a félszocpol, amelynek eredményeképpen a lakás legalább egy lakószobával bővül. Fontos kiemelnünk, hogy az új lakás építésének nem minősülő tetőtérbeépítéssel megvalósuló bővítéshez csak a kettő vagy több gyermekes családok vehetik igénybe a félszocpolt. Az egy gyermeket nevelő családok viszont csak az emeletráépítéssel vagy hozzáépítéssel megvalósuló bővítéshez kaphatnak támogatást. A három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik a 2001. augusztus 1-jén már tulajdonában lévő lakásuk értékesítése, és helyette másik használt lakás vásárlásához is kaphatnak félszocpolt, feltéve, hogy:

a vásárolt lakás nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, valamint legalább komfortos,
az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdonában állt, továbbá,
az értékesített lakás eladási árának - az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett - összegét a vásárlásra fordítják,
a kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lesz kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.


A lényeg tehát:

1 gyermek esetében lakásbővítéshez használható fel a félszocpol (tetőtérbeépítéssel megvalósított bővítésnél 1 gyermek esetében nem jár)
2 gyermektől az új lakás építésének nem minősülő tetőtérbeépítéssel megvalósuló bővítéshez is lehet igényelni a félszocpolt
3 gyermektől a jogszabályi feltételek mellett használt lakás vásárlásához is kapható (de igényelhető az a) és b) felhasználásokra is).


A félszocpol összege:

az első gyermek után 450 ezer forint
a második gyermek után 750 ezer forint
a harmadik gyermek után 700 ezer forint
a negyedik gyermek után 400 ezer forint,
minden további gyermek esetében 100 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy például egy kétgyermekes család esetében a félszocpol összesen 1 200 000 forint, három gyermek után pedig 1 900 000 forint.

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
(A cikket beküldte: Mókuslány)Akadozó tájékoztatás (?)
A tartósan beteg gyerek után járó ellátásokról véleményem szerint hiányos a tájékoztatás - vagy csak én nem találkoztam olyan orvossal (vagy védőnővel) aki felvilágosított volna a lehetőségekről. Remélem ezzel a pár sorral tudok segíteni olyan szülőknek, akik hasonló cipőben járnak. »

A táplálástól az étkezésig
Az anyák ősidők óta szeretettel gondoskodnak gyermekük táplálásáról.A helyes táplálkozás-az egyéb környezeti és öröklött tényezőkkel együtt-biztonságos alapot nyújthat ahhoz, hogy csemetéink egészséges felnőtté váljanak. »
Minden jog fenntartva © 2023, www.anyalettem.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info (kukac) anyalettem.hu | WebMinute Kft.